Regulamin

Sklep internetowy dobryczosnek.pl prowadzony jest przez:

PHUP DEKOREX

ul. Dworcowa 24

14-260 Lubawa

I. INFORMACJE OGÓLNE
Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym www.dobryczosnek.pl  

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Sprzedawcy, Administratorze Danych – rozumie się przez to działalność gospodarczą pod nazwą PHUP DEKOREX z siedzibą w Lubawie pod adresem: ul. Dworcowa 24, 14-260 Lubawa, NIP 7440006588, REGON 510350107, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Zamawiającym – rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej, nabywającą produkty za pośrednictwem sklepu internetowego dobryczosnek.pl

3. Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym dobryczosnek.pl. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z informacjami podanymi w zakładce „Dostawa i Płatność”.

4. Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

5. Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

6. Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.

II. REJESTRACJA
1. Rejestracja w sklepie internetowym dobryczosnek.pl jest bezpłatna i dobrowolna.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci internetowej.

2. Zamówienia są przyjmowane we wszystkie dni roku przez całą dobę na stronie dobryczosnek.pl.

3. Zamówienia są realizowane zgodnie z informacjami zawartymi w zakładce „Dostawa i Płatność”.

4. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT (numer NIP, nazwa i adres firmy).

5. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Zamawiającego.

7. W celu złożenia zamówienia Zamawiający powinien dodać do „koszyka” produkt który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane i usuwane z „koszyka”.

9. „Koszyk” umożliwia Zamawiającemu  zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

10. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty oraz określić rodzaj wysyłki i formę płatności. A następnie wybrać opcje „złóż zamówienie”.

11. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia są potwierdzane drogą mailową.

12. Zamówienie zrealizowane będzie pod adres wskazany przez Zamawiającego.

13. Login i hasło mają charakter poufny i Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.

14. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin. Zamawiający jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub wyraźnego przepisu prawa, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest niedopuszczalne.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Realizacja Zamówienia następuje w przypadku zamówień realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od: zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym, w przypadku płatności przelewem.

2. Realizacja Zamówienia następuje w ciągu 7 dni w przypadku zamówień realizowanych za pośrednictwem pracowników sprzedawcy:

3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT na życzenie Zamawiającego.

4. Zamawiający ma do wyboru następujące płatności

5. Zamawiający dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cennika.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już złożonych.

7. Sklep dobryczosnek.pl zastrzega sobie prawo by NIE realizować zamówienia lub wstrzymać się z jego realizacją, gdy:

8. W przypadku odmowy realizacji Zamówienia, niedostępności opłaconych przez Zamawiającego towarów lub w przypadku anulowania przez Zamawiającego złożonego Zamówienia, sklep dobryczosnek.pl dokona zwrotu nadpłaconej kwoty. Zamawiającemu nie będą przysługiwać żadne inne roszczenia w tym zakresie.