Polityka prywatności

Informacja:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne DEKOREX w Lubawie, ul. Dworcowa 24.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na firmę oraz w celu realizacji umów.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne DEKOREX . Odbiorca Państwa danych osobowych może być również Poczta Polska, firmy kurierskie, banki ,Urząd skarbowy. Ponadto Państwa dane  mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. Dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie  z jego poleceniami.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości merytorycznego załatwiania pani/pana sprawy. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi wykorzystanie tych danych do celów kontaktowych lub informacyjnych.  

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.